bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie z siedzibą w 63-700 Krotoszyn, ul. Transportowa 1, tel. (fax.): (62) 722 65 31, e-mail: biuro@pzdkrotoszyn.pl, www.pzdkrotoszyn.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt: e@mail: iod@bhp.krotoszyn.net.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji usługi wynikającej z wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO ? dane niezbędne do realizacji umowy,

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.

5. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.Opublikował: Mateusz Deringer
Publikacja dnia: 14.10.2020
Podpisał: Mateusz Deringer
Dokument z dnia: 05.10.2020
Dokument oglądany razy: 7 702