bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budowa / przebudowa zjazdu

1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

2. Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu wydaje się na czas nieokreślony. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu składa właściciel/właściciele posesji, na którą zjazd prowadzi.

Do wniosku należy dołączyć:

1) mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem nieruchomości i lokalizacji wjazdu,

2)kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,

3)potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł. (nie dotyczy spraw związanych z budownictwem mieszkaniowym).

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie Bank Zachodni WBK SA Krotoszyn ? Nr konta: 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291

Wydana decyzja na lokalizację/przebudowę zjazdu nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie w pasie drogowym robót określa procedura Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.Opublikował: Mateusz Deringer
Publikacja dnia: 22.10.2020
Podpisał: Mateusz Deringer
Dokument z dnia: 22.10.2020
Dokument oglądany razy: 7 445