bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie, działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego oraz Starosty Krotoszyńskiego wydaje zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych następujących kategorii:

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz. Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim: 1) podmiot wykonujący przejazd; 2) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.

Zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Zezwolenie wydaje właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta.

Zezwolenia kategorii III i IV przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje także naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.

Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany.

KATEGORIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

kategorii I

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

c)gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu

kategorii II

a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

d)publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad

kategorii III

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

c) o długości nieprzekraczającej:

- 15 m dla pojedynczego pojazdu,

- 23 m dla zespołu pojazdów,

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

e)publiczne

OPŁATY WYDANIE ZEZWOELNIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO:

1) w kategorii I:

a) 50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b) 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c) 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;

2) w kategorii II - 100 zł;

3) w kategorii III:

a) 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b) 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c) 1.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,

d) 2.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

Opłatę za wydanie zezwolenia należy uiścić na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie: PKO BP Krotoszyn 89 1020 2267 0000 4602 0004 1970.

Wnioski do pobrania:

1.wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

2.wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego

3.wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnegoOpublikował: Mateusz Deringer
Publikacja dnia: 12.01.2021
Podpisał: Mateusz Deringer
Dokument z dnia: 05.10.2020
Dokument oglądany razy: 7 679