bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie to dotyczy:

1.prowadzenia robót w pasie drogowym,

2.umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3.umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4.zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym mających na celu umieszczenie w nim urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego właściciel tego urządzenia powinien:

1.wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizację urządzenia w pasie drogowym,

2.uzgodnić projekt budowlany urządzenia (w przypadku, gdy urządzenie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę).

Po uzyskaniu ww. dokumentów zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem składa wniosek na zajęcie pasa drogowego, załączając do niego:

1.szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcie pasa drogowego,

2.harmonogram zajęcia pasa drogowego ? jeżeli roboty w pasie drogowym są prowadzone etapami,

3.ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

4.oświadczenie o:

a)posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub

b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub

c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1.zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia: organ zarządzający ruchem (Starosta), zarząd drogi (Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie) oraz Komendanta Powiatowej Policji w Krotoszynie Wielkopolskim o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Stanowi ona iloczyn powierzchni zajęcia pasa drogowego, aktualnej stawki opłaty oraz liczby dni zajmowania pasa drogowego.

Wysokość opłaty oraz sposób jej uiszczenia podana jest w zezwoleniu (decyzji) na zajęcie pasa drogowego.Opublikował: Mateusz Deringer
Publikacja dnia: 12.01.2021
Podpisał: Mateusz Deringer
Dokument z dnia: 12.01.2021
Dokument oglądany razy: 4 559