bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia o naborze.

05.05.2010

OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Krotoszynie

poszukuje kandydata do pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krotoszynie na stanowisko: Referent ds. płac

Wymagania konieczne dla kandydatów:

 • wykształcenie średnie,
 • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów dot. rachunkowości budżetowej,
 • zdolność do interpretacji i stosowania prawa,
 • komunikatywność oraz umiejętność obsługi komputera, znajomość programów Excel, Word, Płatnik,
 • rzetelność, samodzielność i sprawność organizacji pracy,
 • preferowane osoby z doświadczeniem na podobnych stanowiskach w administracji,
 • preferowane osoby z wykształceniem wyższym.

Główne zadania na stanowisku:

1.  Sporządzanie list płac,
2.  Sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników,
3.  Sporządzanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
4.  Rozliczanie składek ZUS (praca w programie Płatnik),
5.  Sporządzanie list płac świadczenia urlopowego i funduszu socjalnego,
6.  Prowadzenie dokumentacji w zakresie: zasiłków chorobowych, osób przechodzących na emeryturę lub rentę,
7.  Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń,
8.  Naliczanie i rozliczanie podatków z US i pracownikami,
9.  Prowadzenie biura strefy płatnego parkowania tj.:

 • wydawanie ostemplowanych bloczków opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju osobom kontrolującym,
 • przyjmowanie opłaty dodatkowej na podstawie wydanych przez osoby kontrolujące pojazdy dokumentu o nieopłaconym postoju,
 • rozliczanie i przekazywanie opłat do księgowości,
 • wypisywanie upomnień za nieuiszczoną opłatę za postój,
 • nadzór nad pracownikami kontrolującymi w strefie płatnego parkowania

10.  Wykonywanie innych prac służbowych zlecanych przez kierownika jednostki i bezpośredniego przełożonego związanych z zajmowanym stanowiskiem.


Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie + zdjęcie,
 3. Kserokopia dokumentu tożsamości,
 4. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie dyplomów uczelni, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, seminariów itp.)
 5. Kserokopie świadectw pracy,
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Zaświadczenie lub oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na objęcie stanowiska,
 9. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 10. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności).

Dokumenty należy składać w godzinach pracy Powiatowego Zarządu Dróg: w pokoju nr 3 w sekretariacie PZD ul. Transportowa 1 w Krotoszynie- w terminie do dnia 18 maja 2010 r. (tj. nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tut. jednostki tj. www.bip.pzdkrotoszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PZD).


Na podanej wyżej stronie internetowej w dziale sprawy kadrowe udostępnione zostały wzory kwestionariusza oraz oświadczeń.
Koperta powinna zawierać dopisek: „Oferta zatrudnienia na stanowisko: Referenta ds. płac. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela Krzysztof Jelinowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg tel. (0-62) 722-65-31.

Krotoszyn, dnia 4 maja 2010 r.
Dyrektor PZD mgr Krzysztof Jelinowski

 

Opublikował: Magdalena Szwarc
Publikacja dnia: 05.05.2010

Dokument oglądany razy: 2670
« inne aktualności